A U T O S T O R Y

Loading

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ относно услугите, предоставяни от фирма “Аутостори“ ООД, ЕИК 205543540, със седалище и адрес на управление: гр. София, Ул. Университетски парк 9, ап.8.
Чл. 1.
(1) Настоящите Общи условия уреждат предоставянето на Облачни услуги между “Аутостори“ ООД, ЕИК 205543540, със седалище и адрес на управление: гр. София, Ул. Университетски парк 9, ап.8., наричано по-долу “Дружеството” и трети лица, наричани по-долу в настоящите Общи условия “Клиент”;
(2) По смисъла на настоящите общи условия използваните по-долу термини имат следното съдържание:
1. “Клиент“ може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приеме да бъде обвързано от настоящите Общи Условия по начина, предвиден в тях.
2. „Облачни услуги“ включват предоставяни на поддържан от Дружеството виртуален сървър услуги в глобалната мрежа (Интернет), включващи към момента на влизане в сила на настоящите Общи условия: Софтуер като услуга (SaaS).
3. „Облак“ представлява поддържаният от Дружеството виртуален сървър, чрез който се предоставят Облачните услуги и на който се съхраняват файловете на Клиента, генерирани и/или ъплоуднати в процеса на ползване на Облачните услуги, и който е достъпен онлайн чрез уеб-страницата на Дружеството на адрес: www.autostory.com
Чл. 2.
(1) Дружеството предлага Облачните услуги на своята уеб страница на адрес: www.autostory.com, като приемането на настоящите Общи условия и сключване на договор с Клиента може да бъде извършено както онлайн посредством интегрирания интерфейс на сайта www.autostory.com, така и чрез предоставяне на настоящите Общи условия в писмена форма на Клиента и тяхното изрично приемане чрез преподписването им от Клиента в офис на Дружеството или другаде.
(2) На уеб страницата на Дружеството са изложени всички услуги, които Дружеството предлага, заедно с всички условия, при които те се предоставят, наричани в своята цялост Условия за ползване. При избор на абонамент за конкретни услуги от Клиента и приемане на Условията за ползване се създава правно обвързващ Договор между Дружеството и Клиента.
(3) Договорът се смята сключен, когато Клиентът
а) направи поръчка на съответния план за която и да е от облачните услуги посредством бутона „Поръчай“ на уеб страницата,
б) лог-не се в профила си на уеб страницата посредством въвеждане на своето потребителско име и парола в потребителския интерфейс,
в) приеме изрично настоящите Общи условия чрез потвърждение на чекбокса „Съгласен съм с Общите условия“,
г) натисне съответния виртуален бутон за завършване на поръчката и
д) поръчката му постъпи в електронната система на Дружеството.
(4) Условията за ползване на услугите включват всички клаузи на индивидуалния Договор (ако такъв бъде подписан между страните) настоящите Общи условия и прилаганите от Дружеството Политики при Рекламация, свързана с качеството на услугите.
Чл. 3. Минималният срок, за който може да се поръча всяка една от Облачните услуги, е посочен в месеци на www.autostory.com. При индивидуално договаряне е възможно отклонение от посочените на www.autostory.com стандартни планове за ползване на Облачните услуги.
Чл. 4. Дружеството предлага описаните в чл. 1, ал. 3 от Общите условия услуги, а Клиентът избира параметрите на предложената услуга и възлага на Дружеството по силата на сключен договор да съхранява и управлява достъпа и функциониране на файловете му вместо него.
Чл. 5.
(1) Договорът между Дружеството и Клиента е възмезден и се сключва на български език.
(2) Клиентът се счита за уведомен за настоящите Общи условия от момента на приемането им, както е посочено по-горе, както и се счита уведомен за всякакви изменения и/или допълнения на същите от датата на публикуването им и се счита обвързан от всяко такова изменение на Общите условия, освен ако не подаде изрично съобщение до Дружеството в срок от:
а) 3 работни дни от публикуването на съответното изменение в Общите условия, ако Клиентът е стопански (корпоративен) потребител на услугите, или б) в минималния предвиден в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) срок за отказ от сключен от разстояние договор (който към датата на влизане в сила на настоящите Общи условия е 14 календарни дни от публикуването на съответното изменение в Общите условия), че не е съгласен с даденото изменение и желае да прекрати договора между него и Дружеството на основание чл. 17, ал. 3, т. 3 по-долу.
(3) Дружеството осигурява публичност на настоящите Общи Условия, като ги публикува на своята интернет страница, находяща се на адрес: www.awtostory.com, от където Клиентът може да ги разпечата, като при поискване Дружеството ги предоставя на траен носител, включително и чрез изпращане на електронната поща на Клиента.
(4) Независимо от предвиденото по-горе, Дружеството следва да изпраща уведомление по и-мейл до Клиента за всяко изменение в Общите условия най-малко 3 работни дни преди публикуването на същото на интернет-страницата на Дружеството.
Чл. 6. Дружеството има право:
1. да получи възнаграждение за предоставяните от него услуги, според постигнатото писмено съгласие между страните;
2. да изисква необходимото според обстоятелствата легитимиране на Клиента, свързано със сигурността на достъпа, ползването и/или управлението на предоставената услугата;
3. да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Облачни услуги при отказ от легитимиране от страна на Клиента;
4. да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Облачни услуги, ако установи, че Клиентът ги използва в нарушение на Общите условия и/или разпоредбите на съответния индивидуален договор, както и на действащото на територията на Република България законодателство;
5. да рекламира като предлага Облачни услуги, промоции и пробни оферти на услуги на Клиента;
6. да ограничи достъпа до Облачни услуги от други държави;
7. на ограничение по отношение на вида на устройствата на Потребителя за достъп до Облачни услуги;
8. има право на ограничение по отношение на вида на файловете, които се съхраняват при ползването на Облачни услуги, като например файлови типове, които Дружеството не поддържа;
9. да наложи допълнителни ограничения за използването на Облачни услуги извън изброените по-горе.
Чл.7. Дружеството е длъжно:
1. да осигури нормалното функциониране на Облачните услуги, съгласно избрания от Клиента план;
2. да осигури безпрепятственото ползване на Облачните услуги като предоставя постоянен достъп на услугите чрез Интернет, с изключение на случаите, когато се извършва техническа профилактика с оглед защитата на оборудването и съобщителната инфраструктура, подобряването на качеството на предлаганите услуги или при форсмажорни обстоятелства;
3. да осигури условия за постоянна техническа поддръжка на услугите, с изключение на случаите, когато се извършва техническа профилактика с оглед защитата на оборудването и съобщителната инфраструктура, подобряването на качеството на предлаганите услуги или при форсмажорни обстоятелства;
4. да осигури услуги по обслужване на потребителския профил (акаунта) на Клиента, като в допълнение създаде и възможност за възстановяване на загубени или забравени от Клиента данни във връзка с достъпа до профила му (забравена парола за достъп) чрез интегриране на система за възстановяване на загубена парола посредством активен линк, позволяващ смяната й от Клиента.
Чл. 8.
(1) Дружеството не извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Облачните услуги, нито търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
(2) Дружеството не носи отговорност за съдържанието на файловете на Клиента, включително не носи отговорност, ако същите съдържат материали, с които се нарушават права на интелектуална собственост, включително авторски и сродните им права, изключителни или неизключителни лицензии върху такива права в полза на което и да е трето лице, различно от правоносителя, както и всякакви други права на трети лица върху съдържанието на файловете на Клиента, включително по отношение на съдържащата се в тях информация или подредбата и визуализацията й. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на файловете на Клиента и когато файловете съдържат материали, които са клеветнически, заплашителни, обидни, порнографски, фанатични, подтикващи към омраза, дискриминация, престъпление или нарушение на закона.
(3) Дружеството не носи отговорност за съдържанието на файловете на Клиента, когато файловете съдържат материали, засягащи неприкосновеността на личността и правото на личен живот или каквото и да е друго право на трето лице.
(4) Дружеството не носи отговорност при ограничаване на достъпа към Облачни услуги и загуба на информация:
1. при неизпълнение на условията по договора от страна на Клиента;
2. при действия от страна на Клиента, увреждащи интересите на Дружеството и/или тези на друг Клиент;
3. при действия на Клиента, противоречащи на закона, в резултат на които са предприети действия от компетентните органи, когато на Дружеството по силата на закона или разпореждане на компетентен орган е вменено извършването на определени действия по ограничаване и/или прекратяване на достъпа на Клиента до Облачните услуги;
4. вследствие на загуба на парола за достъп до конкретни файлове на Клиента, в случай че той е решил да ги криптира/защитава по такъв начин, Дружеството не пази информация и не предоставя автоматизирани процедури за възстановяване/промяна на такива пароли; отговорността на Дружеството се ограничава само и изключително до осигуряване възможност за смяна на загубена/забравена парола за достъп до акаунта на Клиента на www.autostory.com.
(5) Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не е способен да ползва Облачните услуги в пълния им капацитет:
1. поради липса на необходимите умения за боравене със софтуера;
2. поради липса на подходящо техническо оборудване от страна на Клиента;
3. поради несъвместимост на софтуер, създаден от трети лица и ползван от Клиента, с интерфейса и/или други елементи на www.autostory.com, поради което Клиентът не е в състояние да визуализира изцяло или отчасти интернет сайта www.autostory.com или да използва определени негови функционалности;
4. поради липса на интернет достъп на Клиента – Дружеството не носи отговорност за осигуряване на такъв достъп, като Клиентът е изцяло отговорен за заплащане на съответните такси към трети лица за осигуряване на интернет връзка до устройството, с което ползва Облачните услуги.
Чл. 9. Клиентът дава своето съгласие на Дружеството при сключване на Договора:
1. да копира потребителските файлове за архивиране;
2. да променя потребителските файлове, за да се даде възможност за достъп в различни формати;
3. да променя потребителските файлове, за нуждите по осигуряването на техническите им характеристики за ползването им от Клиента, при използване на Облачни услуги;
4. да ограничава достъпа до потребителските файлове, когато се извършва техническа профилактика с оглед защитата на оборудването, съобщителната инфраструктура и подобряването на качеството на предлаганите услуги, за което има право да иска информация за сроковете, в които му е ограничен достъпа;
5. да получава търговски съобщения.
Чл. 10. Клиентът има право:
1. да осъществява отдалечен административен достъп до Облачни услуги единствено с помощта на инструментите и приложенията, които Дружеството предоставя за управление, инсталиране и администриране на софтуера;
2. да използва Облачни услуги съгласно сключения договор като съхранява, тегли, управлява, споделя и ползва собствените си файлове;
3. да получава отдалечена, поддръжка от страна на Дружеството.
Чл. 11. Клиентът се задължава да:
1. не прехвърля изцяло или частично правата и задълженията си по договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на Дружеството;
2. не споделя потребителско си име и парола с други лица, нито да предоставя на трети лица достъп до файлове и/или други носители на информация, в които се съхраняват потребителското му име и парола;
3. не използва чуждо потребителско име и парола, нито да предприема каквито и да били технически действия или да използва каквито и да било софтуерни продукти за целите на неоторизирано събиране на данни за потребителски имена, пароли и каквито и да било други данни на други Клиенти;
4. не използва Облачните услуги в противоречие с настоящите Общи Условия и/или условията на съответния подписан индивидуален договор;
5. Съхранява в Облака и/или споделя в него само файлове, които не съдържат материали, с които се нарушават права на интелектуална собственост, включително авторски и сродните им права, изключителни или неизключителни лицензии върху такива права в полза на което и да е трето лице, различно от правоносителя, както и всякакви други права на трети лица върху съдържанието на съответните файлове, включително по отношение на съдържащата се в тях информация или подредбата и визуализацията и
6. не ползва и не споделя файлове, които съдържат клеветнически, заплашителни, обидни, фанатични и дискриминационни материали;
7. не ползва и не споделя файлове, които съдържат порнографски материали; · 8. не ползва и не споделя файлове, които подтикват към омраза, погазване на обществения ред, престъпление и нарушение на закона;
9. не ползва и не споделя файлове, чието съдържание нарушава неприкосновеността на личността и правото на личен живот;
10. не ползва и да не споделя файлове, които съдържат malware или adware, шпионски софтуер, софтуер за трафик манипулации, софтуер за хакване, включително генератори за „ключове“ (keygens) на какъвто и да е лицензиран софтуер на трети лица, „вируси“, „троянски коне“ (Trojan horse), „червеи“ (worms) или други вредоносни кодове;
Чл. 12. Отговорност на Клиента при използване на Облачни услуги.
1. Клиентът носи сам отговорност за поддържането на необходимата сигурност и защита на паролата, на акаунта си и съдържанието на файловете си.
2. Клиентът носи сам отговорност за съдържанието на потребителския файл.
Чл. 13.
(1) Таксите за ползване на Облачните услуги се заплащат в размера, в сроковете и при условията, определени в Договора между страните, описани подробно на уеб страницата на Дружеството, находяща се на адрес: www.autostory.com
(1) Плащането се извършва в български левове.
(2) Цените са с включен данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20% (ако е приложимо).
Чл. 14 Цените на Облачните услуги могат да се променят от Дружеството. Дружеството уведомява за промяната на цените на Облачните услуги. Промяната на цената не се отразява върху вече заявени и предплатени от Клиента Облачни услуги.
Чл. 15. Дружеството определя следните методи за плащане за ползване на Облачни услуги:
(1) Плащане онлайн с дебитна или кредитна карта на страницата на Дружеството посредством интегриран на нея софтуер. При заплащане с дебитна или кредитна карта, Дружеството има право да изисква информация за валидността и покритието на кредитната карта на Клиента. При договорено плащане, извършвано чрез кредитна карта, Клиентът декларира, че с приемането на настоящите условия удостоверява подписа си, относно указанията за задължаването на кредитната му карта.
(2) Плащане онлайн, чрез системата Google Checkout на страницата на Дружеството. Посредством тази система се представя възможност на Дружеството да получава плащания по интернет от Потребителя посредством национални и международни дебитни и кредитни карти. Дружеството предоставя информация за виртуалния POS - терминал, който притежава, съответно за своя търговски идентификационен номер /ТИН/, което позволява на Потребителя след регистрация в системата Google, получаване на свой клиентски идентификационен номер /КИН/ да инициира плащане.
(3) Плащане онлайн, чрез системата PayPal на страницата на Дружеството. Посредством тази система се представя възможност на Дружеството да получава плащания по интернет от Клиента чрез национални и международни дебитни и кредитни карти. Дружеството предоставя информация за виртуалния POS - терминал, който притежава, съответно за своя търговски идентификационен номер, което позволява на Клиента след регистрация в системата PayPal и получаване на свой клиентски идентификационен номер да инициира плащане.
(4) Плащане онлайн, чрез системата Easy Pay на страницата на Дружеството. Посредством тази система се представя възможност на Дружеството да получава плащания по интернет от Клиента чрез национални и международни дебитни и кредитни карти. Дружеството предоставя информация за виртуалния POS - терминал, който притежава, съответно за своя търговски идентификационен номер, което позволява на Клиента след регистрация в системата Easy Pay и получаване на свой клиентски идентификационен номер да инициира плащане.
Чл. 16. Фактура за заплатената от Потребителя услуга се издава от Дружеството в срок от 5 дни от датата на плащане и се предоставя на Клиента само при поискване. Искането за получаване на фактура, трябва да бъде изпратено на електронен адрес и да съдържа следните данни за издаване на фактура: наименование, адрес, ЕИК, ИН по ДДС и МОЛ за юридически лица и Име и ЕГН за физически лица, като фактурата ще се изпрати в 5-дневен срок на посочената от Клиента електронна поща.
Чл.17. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. по взаимно съгласие;
3. при прекратяване на юридическото лице – Клиент или Дружеството;
4. при обявяване в ликвидация на юридическото лице – Клиент или Дружеството;
5. при обявяване в несъстоятелност на юридическото лице – Клиент или Дружеството;
(2) Дружеството има право едностранно да развали Договора по всяко време с едноседмично писмено предизвестие при съществено или системно нарушение на Договора от страна на Клиента, без да дължи обезщетение или неустойка, като ако Клиентът отстрани нарушението и последиците от него в дадения му 7 дневен срок, Договорът няма да се счита развален.
(3) Клиентът има право едностранно:
1. да прекрати Договора по всяко време;
2. да развали Договора с едноседмично писмено предизвестие, при съществено или системно нарушение на Договора от страна на Дружеството, без да дължи обезщетение или неустойка, като ако Дружеството отстрани нарушението и последиците от него в дадения му 7 дневен срок, Договорът няма да се счита развален;
3. да се откаже от сключения Договор в рамките на 14 дни от сключването му при условията на чл. 50 и сл. от ЗЗП, в случай че Клиентът е физическо лице – потребител по смисъла на ЗЗП и/или да се откаже от сключения Договор в сроковете по
чл. 5, ал. 2 по-горе в случай на промяна на Общите Условия, несъгласие с която е изявил по предвидения в
чл. 5, ал. 2 ред. (4) След прекратяване/разваляне на Договора, Дружеството не е длъжно да осигури на Клиента достъп до файловете му, съхранявани в Облака на Дружеството, нито е длъжно да продължи да съхранява файловете в Облака.
Чл. 18.
(1) В случай че Клиентът упражни правото си да прекрати предсрочно Договора по чл. 17, ал. 3, т. 1 по-горе, без да е налице вина на Дружеството, Клиентът дължи като неустойка дължимото се на Дружеството възнаграждение до края на срока, за който са заявени за ползване Облачните услуги, като Дружеството има право да прихване срещу тази неустойка всякакви авансово платени абонаментни такси от страна на Клиента. За избягване на съмнение се пояснява, че при прекратяване в хипотезата на чл. 17, ал. 3, т. 3 по-горе Клиентът не дължи обезщетение и/или неустойка на Дружеството, а следва само да заплати за ползването на Облачните Услуги съобразно действителния период на ползването им.
(2) В случай че Дружеството упражни правото си да прекрати предсрочно Договора поради съществено или системно нарушение на същия от страна на Клиента, Клиентът дължи като неустойка дължимото се на Дружеството възнаграждение до края на срока, за който са заявени за ползване Облачните услуги, като Дружеството има право да прихване срещу тази неустойка всякакви авансово платени абонаментни такси от страна на Клиента. (3) В случай на виновно неизпълнение на задълженията от страна на Дружеството за предоставяне на Облачните услуги, поради което Договорът е развален от Клиента по чл. 17, ал. 3, т. 2, Дружеството дължи неустойка в размер на дължимото му се възнаграждение за оставащия период на Договора, като тази неустойка е с лимитативен характер и представлява пълното обезщетение на претърпените от Клиента вреди.
Чл. 19.
(1) Клиент, който съществено и системно нарушава условията по Договора, дължи на Дружеството обезщетение за всички претърпени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на Договора и надвишават размера на договорните неустойки по-горе.
(2) Дружеството не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си по Договора при появата на форсмажорни обстоятелства (пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение, актове на държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Дружеството) и не дължи обезщетение.
Чл. 20. Страните се задължават да спазват изисквания за конфиденциалност по отношение на информацията, свързана с ползването на Облачните услуги. В тази връзка Дружеството и Клиентът се съгласяват да третират като конфиденциална цялата информация, която получават и до която имат достъп, относно бизнеса или финансовото състояние на другата Страна, както и цялата информация, съхранявана от Клиента в Облака, и да не разкриват тази информация на трети страни освен на адвокати, одитори, както и държавни органи, в обема, в който такива органи имат право по закон да получават такава информация. Никоя от страните няма право да използва получената от другата страна информация за други цели, освен за целите на настоящия Договор. Задълженията на страните по отношение на запазването на конфиденциалната информация се разпростира и по отношение на всякаква информация, предоставена в рамките на преговорите по сключването индивидуален договор. Дружеството не носи отговорност за разкриването на каквато и да било конфиденциална информация, съхранявана от Клиента на акаунта му при ползването на Облачните услуги, ако същата е станала обществено достояние преди разкриването й от Дружеството или ако Дружеството по закон или съобразно акт на компетентен орган е било длъжно да разкрие информацията и е извършило такова разкриване по начина и в степента, предвидени в съответния закон/акт на компетентния орган. Чл. 21. Клиентът се съгласява да предостави лични данни на Дружеството и дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни. Дружеството се задължава да използва личните данни на Клиента само за целите на настоящия договор, както и за изпращане на търговски съобщения, за които Клиентът е дал изричното си съгласие съобразно настоящите Общи Условия и/или разпоредбите на подписания индивидуален договор. Дружеството декларира, че е регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) под номер 397949, като при обработката на личните данни на клиента ще спазва всички разпоредби на приложимото българско (Закон за защита на личните данни) и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Чл. 22. Дружеството е носител на авторското право върху всички компютърни програми (софтуер), чрез които се осигурява ползването, достъпът до и поддръжката на Облачните услуги, освен ако изрично не е посочено, че съответна компютърна програма представлява интелектуална собственост на трето лице и се ползва по лиценз от Дружеството. Дружеството е и носител на съответните права на интелектуална собственост по отношение на дизайна и структурата на www.autostory.com, както и на всички лога, знаци и т.н., за които е изрично посочено, че съставляват интелектуална собственост на Дружеството. Дружеството гарантира, че никаква част от съдържанието на www.autostory.com. и от интегрираните посредством сайта софтуерни продукти не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица, като в случай че такива права на трети лица са налице, Дружеството надлежно е уредило с тях правото за използване на съответните програмни продукти с търговска цел, както и има право да отдава неизключителни лизенции на трети лица (Клиенти) за ползването на същите. Клиентът не придобива по силата на сключване на договор с Дружеството за ползване на Облачните услуги никакви права на интелектуална собственост по отношение на предоставяните от Дружеството компютърни програми и/или върху съдържанието, дизайна и структурата на сайта www.autostory.com или на каквито и да било лога, знаци и др. обекти на интелектуална собственост, които се намират на www.autostory.com, освен правото на неизключителна лицензия за ползване на компютърните програми, чрез които се осъществява достъпа до и ползването на Облачните услуги съобразно избрания от Клиента план за срока на съответния договор, без право на сублицензиране и прехвърляне на каквито и да било права по отношение на софтуерните продукти, посредством които се осъществява достъпът до и ползването на Облачните услуги, на трети лица, различни от Клиента.
Чл. 23. Страните по Договора следва да отправят всички уведомления помежду си само в писмена форма на посочените от страните адреси или на посочена електронна поща. Данните за контакт с Дружеството по всяко време могат да бъдат намерени на www.autostory.com, а данните за контакт на Клиента се въвеждат от него при създаването на акаунта му на www.autostory.com. Ако някоя от страните не уведоми своевременно другата страна за промяна на адреса си по Договора, счита се, че съобщенията, изпратени на обявения досегашен адрес са надлежно предадени и приети.
Чл. 24. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори, ако не могат да бъдат уредени добронамерено между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд по общия ред на ГПК. Във връзка с настоящите Общи Условия Дружеството декларира, че компетентните държавни органи, които осъществяват надзор над Дружеството във връзка сключването и изпълнението на Договора и съдържанието на настоящите Общи условия са:
1. Комисия за защита на потребителите, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл."Славейков" № 4 А , ет.3, 4 и 6, п.к. 1000, тел.: +359 2 980 25 24, факс: +359 2 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg, работно време от 09:00 до 17:30 ч., обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.;
2. Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , п.к. 1592, тел. +359 2 91 53 518, приемна - работно време 9:30 - 17:00 ч., електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg;
3. Комисия за защита на конкуренцията, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша №18, п.к. 1000, работно време на деловодство с външни лица 9.00-13.00 часа и 13.30-16.00 часа, телефони на деловодство: 02 935 61 13, на пресцентъра: 02 935 61 90, 02 935 61 36, факс: 02 980 73 15, електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, уеб сайт: www.cpc.bg. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01 септември 2019 г.